TBMM’de kabul edilen ve kurulmasına dair kanunu Resmi Gazete’de Türkiye Varlık Fonu’nun, her yıl ilave yüzde 1,5 büyüme katkısı sağlaması hedefleniyor. Önemli bir istihdam hedefinin de ortaya konulduğu Varlık Fonu’yla yılda 100-150 bin yeni istihdam yaratılması amaçlanıyor.

Türkiye’deki kamuya ait çeşitli varlıkların belirli kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak yönetilebilmesi amacıyla kurulan Varlık Fonu Kanunu’ndaki düzenlemeleri KPMG Türkiye Vergi Bölümü Başkanı, Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman yorumladı. Kahraman, diğer ülke uygulamalarında olduğu gibi, Varlık Fonu ile ‘kalkınmanın lokomotifi olan reel sektör yatırımlarına, stratejik sektör, şirket ve projelere uzun vadeli kaynak sağlanması yoluyla kalkınmanın hızlandırılması, ekonomide sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması ve ekonomik istikrarın sağlanmasının’ amaçlandığını hatırlattı. Varlık Fonu düzenlemesiyle önemli bir istihdam hedefi ortaya konduğunu vurgulayan Kahraman şöyle konuştu:

“Daha somut bakıldığında, TVF ile gelecek 10 yılda her yıl ilave yüzde 1,5 büyüme katkısı vermesi, sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin hızlandırılması, yapılacak yatırımlar ile istihdam sağlaması ve büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanması hedefleniyor. İstihdam açısından bakıldığında; her bir yıldaki ilave yüzde 1,5 büyüme her yıl için yaklaşık 100-150 bin arasında yeni istihdam demektir. Bu, 10 yılda 1-1,5 milyon yeni istihdam anlamına geliyor.”

Muafiyet ve istisnalar

Abdulkadir Kahraman, Türkiye Varlık Fonu’na sağlanan vergi teşviklerini ise şöyle sıraladı:

“6741 sayılı Kanun ile çok önemli ‘vergi muafiyet ve istisnaları’ getirilmiş durumda. Buna göre, kurulan şirket, Türkiye Varlık Fonu, ’şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların hepsi;

• Gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. Söz konusu muafiyet sadece elde edilen safi kazanca değil, aynı zamanda safi kazancın elde edilmesi sırasında yapılacak Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki stopaj veya kesintileri de kapsıyor.

• Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaf. Ancak, bu muafiyet, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisini kapsamıyor.

• Kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan istisna.

• Nakden veya hesaben BSMV mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile lehe aldıkları paralar BSMV’den istisna.

• Her türlü kredi kullanım işlemleri KKDF’den istisna

• Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama şirketleri Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan varlık kiralama şirketlerine tanınan tüm hak, istisna, indirim ve muafiyetlerden yararlanacak

• Kurulan varlık kiralama şirketleri, ihraç etmiş oldukları menkul kıymetlere ilişkin, ihraççıların tabi olduğu Borsa İstanbul A.Ş.’ye ödenmesi gereken kayıt ücreti ve kotasyon ücretinden muaf

• Varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna

• KDV’den istisna edilen işlemler bakımından bu kurumlar tarafından alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirimine imkân veriliyor.