Ağustos ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat Destekleri Hakkında Karar” ihracatçıların yeni dönemde yol haritalarını belirlemede önemli bir yer tutacak. Konunun uzmanlarıyla konuştuğumuz bu önemli kararda en çok dikkati; destek miktarlarının TL olarak güncellenmesi çekiyor. Konunun uzmanları, daha önce dolar cinsinden verilen desteklerin TL cinsinden verilmeye başlanmasının, ihracatçıyı zorlayacağını düşünüyor. Peki ama yeni karar ihracatçıya neler sunuyor? İhracatçıların taleplerini karşılamada yeterli mi? Karardaki en dikkat çekici madde hangileri?

İhracat tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de bel kemiği konumunda. İhracatın en verimli şekilde yapılması, hem ihracatı yapan sektör ve firmalar için hem de ülke ekonomisi için kritik önem taşıyor. Tam bu noktada da ihracatçıların yeni pazarlara açılması, müşteri portföyünü çeşitlendirmesi, yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması için devletten tarafından firmalara her yıl önemli destekler veriliyor.

18 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, tüm ihracatçı firmaları yakından ilgilendiren yeni bir karar yayımlandı. Oldukça geniş kapsamlı bir çalışma olan “İhracat Destekleri Hakkında Karar” beraberinde bir dizi yeniliği de getiriyor. Yeni kararın ihracatçıları nasıl destekleyeceğini, yeterli olup olmadığını Markam Sen Kurucu ve Genel Koordinatörü Nagihan Ünüvar, TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Süleyman Karadağ, Belga Yatırım Sahibi Fatih Alp Yıldırım ile konuştuk. Ayrıca İnovakademi Genel Müdürü Gökhan Erol da konuya ilişkin bir makale yazdı. Desteklerin her zaman için çok kıymetli olduğu yönünde ortak bir karar olmasına karşın, daha önce dolar cinsinden verilen desteklerin bundan sonra TL olarak verilecek olması, değişken bir piyasada ticaret yapan ihracatçıları zorlayacak gibi duruyor. Bunun yanı sıra uzmanlar bu tip önemli kararların hazırlanma sürecinde pazarların çok iyi araştırılması, ihracatçı işletmelerin temsilcileriyle diyalog kurulması ve ihtiyaçlara uygun kararlar alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ

Buna göre, şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 750 bin TL’ye kadar desteklenecek. Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilecek.

PAZARA GİRİŞ PROJESİNE ÖZEL DESTEK

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri yüzde 50 oranında ve proje başına 200 bin TL’ye kadar desteklenecek. Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenecek. Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100 bin TL’ye kadar desteklenecek. Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilecekler.

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ

Alınan karara göre, yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla beş fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenecek. Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150 bin TL’yi, sektörel nitelikli olması halinde 250 bin TL’yi, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750 bin TL’yi geçemeyecek.

Yurt dışı fuara ilişkin Bakanlıkça belirlenen desteğe esas tutar, metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin yüzde 50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde yüzde 70’ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için yüzde 75’ini geçemeyecek. Bu kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgede nitelikleri belirlenen yurt dışı fuar katılımcıları için birinci fıkradaki bir takvim yılında desteklenebilecek azami fuar katılım sınırı 10 olarak uygulanacak. Bu nitelikte yurt dışı fuar katılımcıları için yurt dışı fuar desteğe esas tutarı, ülke veya sektör ayrımı yapılmaksızın metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin yüzde 75’i olarak belirlenecek. Yurt dışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar katılımı için azami 10 defa ikinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilecekler.

YURT İÇİ FUAR DESTEK ŞARTLARI BELİRLENDİ

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya düzenlenen en son üç fuardan en az ikisinde;

a) Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,

b) Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının yüzde 10’un üzerinde olması,

c) Toplam katılımcı sayısının en az 400 olması,

ç) Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının yüzde 10’un üzerinde olması,

d) Katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10 bin metrekare olması,

e) Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması, gerekli olacak.

Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurt içi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması durumunda, birinci fıkrada yer alan altı şarttan en az dördünü taşıması koşuluyla, o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenenler destek kapsamına alınacak. İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar ise destek kapsamına alınmayacak. Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri yüzde 50 oranında, 80 bin TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine Bakanlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri yüzde 50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1 milyon 500 bin TL’ye kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500 bin TL’ye kadar desteklenecek. Yurt içi fuar organizatörleri aynı yurt içi fuar için azami 10 defa beşinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilecek. Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde başlayan azami üç fuar katılımı için dördüncü fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilecek.

YURT DIŞINDA ŞİRKET ALIM DESTEĞİ VERİLECEK

Yurt dışında yerleşik şirketlerin-markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık 3 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7 milyon 500 bin TL’ye kadar çıkarılabilecek. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı toplam 45 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı toplam 30 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

FAİZ DESTEĞİ FAİZ GİDERİNİN YÜZDE 50’SİNİ AŞAMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren beş yıl içerisinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilecek. Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedelinin azami yüzde 50’si esas alınacak.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine, ekipman, donanım, yazılım alımı, eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test-analiz, ürün doğrulama giderleri iki yıl süresince yüzde 50 oranında ve şirket başına 15 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacak. Bir şirket üçüncü fıkradaki destekten en fazla 25 birim için yararlanabilecek.

EN FAZLA 25 BİRİM İÇİN KİRA DESTEĞİ VERİLECEK 

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2 milyon TL’ye kadar yüzde 50 oranda desteklenecek. Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılacak. Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilecek. Belirtilen destekten yararlanan şirketler bu maddede yer alan destekten yararlandırılmayacak.

TANITIM DESTEĞİ DÖRT YILI AŞMAYACAK

Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yüzde 50 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2 milyon 500 bin TL’ye kadar desteklenecek. Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 2 milyon 500 bin TL TL’ye kadar desteklenecek. Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Tanıtım desteğinden şirketler en fazla dört yıl yararlandırılacak.

EXIMBANK DESTEĞİ

EXIMBANK tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde EXIMBANK’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenecek. Bu Karara istinaden, EXIMBANK ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alman ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında yüzde 60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen EXIMBANK payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20 milyon TL’ye kadar olan kısmı desteklenecek. Bu karar kapsamında, EXIMBANK ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, EXIMBANK tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, EXIMBANK tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJE DESTEĞİ

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı, modelist, mühendis istihdamı, makine, ekipman, alet, teçhizat, malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, üç yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 5 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Bir şirketin sadece bir adet projesi desteklenecek. Proje süresi projenin performansına göre iki yıl daha uzatılabilecek.

TASARIMCI ŞİRKET VE TASARIM OFİSİ DESTEĞİ

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi, korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi, resim, harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, dört yıl süresince yüzde 50 oranında ve yıllık 5 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

MARKA VE TURQUALITY DESTEĞİ

Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alman markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı markatescil, yenileme, koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira, temel kurulum, konsept mimari çalışma ve franchise giderleri dört yıl süresince yüzde 50 oranında desteklenecek. TURQUALITY destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alman markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil, yenileme, koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira, temel kurulum, konsept mimari çalışma ve franchise giderleri yüzde 50 oranında desteklenecek. TURQUALITY destek programı kapsamına alınan şirketlerin, markaların hedef pazarlara yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri, her bir hedef pazar için beş yıl süreyle desteklenecek. TURQUALITY destek programı kapsamına alman şirketlerin/markaların kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri ile istihdam giderleri, ilk beş yıllık dönemi için desteklenecek. Marka destek programı kapsamında desteklenen şirketlerin, markaların, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY destek programı kapsamına alınmaları halinde, bu şirketler, markalar ikinci fıkra kapsamında belirtilen desteklerden Marka Destek Programı kapsamında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle yararlanacak.

Program kapsamına girdikten sonra çoğunluk hisselerinin satılması halinde, TURQUALITY marka destek programı çerçevesinde desteklenen markanın, program kapsamındaki kurumsallaşmaya yönelik projeleri ile hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürüleceğine ilişkin devir alan şirket tarafından devir işlemini müteakip en geç iki ay içerisinde bir taahhütname verilecek. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi halinde ilgili marka destek programı kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış başvuruları reddedilecek. 32’nci maddede yer alan haller hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından TURQUALITY destek programı kapsamından çıkarılan veya kendi talepleri ile destek programı kapsamından çıkan firmalar, kapsamdan çıktıkları/çıkarıldıkları tarihten itibaren en az iki yıl sonra TURQUALITY destek programı kapsamına alınmak üzere başvuru yapabilecekler. Satın alınan yabancı markalar bu madde çerçevesinde desteklenmeyecek.

ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ

Çok kanallı zincir mağaza, marka sahibi şirketlerin yurt dışı marka tescil, yenileme, koruma giderleri yıllık 750 bin TL, pazar araştırması çalışması ve raporları yıllık 2 milyon TL, tanıtım giderleri ülke başına beş yıl boyunca yıllık 9 milyon TL, birim kira gideri birim başına beş yıl, yıllık 2 milyon TL, temel kurulum, konsept mimari çalışma, dekorasyon giderleri birim başına 3 milyon TL ve franchise giderleri birim başına en fazla iki yıl olmak üzere yıllık 2 milyon TL’ye kadar yüzde 50 oranında ve toplamda yıllık en fazla 20 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

UR-GE PROJESİ DESTEĞİ

İş birliği kuruluşlarının Ur-Ge projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerine yönelik giderleri yüzde 75 oranında ve proje bazında 6 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Ur-Ge projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla iki uzman personelin proje süresince yapılacak istihdam giderlerinin yüzde 75’i desteklenecek. Ur-Ge projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 2 milyon 500 bin TL’ye, azami 10 adet alım heyeti faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 1 milyon 500 bin TL’ye kadar yüzde 75 oranında desteklenecek. Ur-Ge projeleri kapsamında iş birliği kuruluşunca düzenlenecek azami 10 adet sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderleri faaliyet başına 800 bin TL’ye kadar yüzde 75 oranında desteklenecek. Ur-Ge projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik Bakanlıkça faaliyet bazında yetkilendirilen iş birliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin tamamı yıllık en fazla 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Ur-Ge projelerinin süresi üç yıl olarak belirlendi. Proje süresine projenin performansına göre 2 yıla kadar ilave süre verilebilecek. Bu karar kapsamında bir şirket en fazla üç Ur-Ge projesinde katılımcı olarak yer alabilecek.

İHRACAT KONSORSİYUMU DESTEĞİ

İhracat konsorsiyumlarının şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak, sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine dair tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri beş yıl süresince yüzde 50 oranında yıllık 10 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

PAZARA GİRİŞ RAPOR DESTEĞİ

İş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi ve üyesi şirketlerle paylaşılmak amacıyla satın alman sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 3 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

SANAL FUARA KATILIM DESTEĞİ

Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuara katılım organizasyonuna ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 750 bin TL’ye kadar desteklenecek.

SANAL FUAR ORGANİZASYONU DESTEĞİ

Bakanlık tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuar organizasyonuna dair giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1 milyon 500 bin TL’ye kadar desteklenecek.

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEĞİ

İş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1 milyon 500 bin TL’ye kadar desteklenecek. İş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1 milyon 250 bin TL’ye kadar desteklenecek.

SANAL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ

Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

TASARIM ORGANİZASYONU DESTEĞİ

İş birliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri sergi, bienal, tasarım fuarı, tasarım yarışması organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve proje başına 3 milyon TL’ye kadar desteklenecek. İş birliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış kişinin yurt dışındaki eğitim giderleri ile aylık 20 bin TL’yi aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin iş birliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamaların tamamı bir yıl süresince desteklenecek.

TURQUALITY TANITIM PROJESİ DESTEĞİ

İhracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az bir en fazla dört yıl süresince yıllık 4 milyon TL’ye kadar yüzde 75 oranında desteklenecek. Tanıtım desteğinden ihracatçı birlikleri aynı ülkede en fazla iki proje için yararlandırılacak.

DESTEK PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMESİ

Bu Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin TURQUALITY, marka destek programı ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin tamamı yıllık en fazla 100 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Proje esaslı desteklerde, projelerin değerlendirilmesi için ve şirket satın alma desteğinde ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak şirketleri değerlendirmek için kurulacak komisyona teknik boyut ile iştirak edecek sektörel teknik uzman, öğretim üyelerinden alınacak danışmanlık hizmetine ilişkin giderlerin tamamı, değerlendirilen proje başına bin 500 TL’ye kadar desteklenecek.