SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, 7020 Sayılı kanun kapsamındaki kurum alacaklarının yapılandırılması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Köroğlu, borcu olanların 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, 7020 sayılı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak bilgiler verdi. Köroğlu, “Bilindiği üzere 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa ile 2017 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin, Sigorta primleri ve bu primlere ilişkin diğer borçlar ile 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin İdari para Cezalarının borç asılları ve bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları yapılandırma kapsamına alınarak borçlularımıza önemli avantajlar sunmuştur” dedi.

Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

Köroğlu, yapılandırmanın hangi borçları kapsadığına yönelik olarak verdiği bilgilerden “31.03.2017 tarihinden önceki aylara ait olup, 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, İsteğe bağlı sigorta primi, (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil), Topluluk sigortası primi, Emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi, Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510/4-1/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri, Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,5510 sayılı Kanunun ek 5. ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları, 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, Asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer’ileri, İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar. (Rücu Alacakları)” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı bilgi SGK’dan alınabilecek

Köroğlu, son olarak ayrıntılı bilginin SGK’dan alınabileceğine dikkat çekerek “Ayrıca; Vatandaşlarımız, internet sitemizden veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerimize başvurarak ayrıntılı bilgi alabilirler. Kurumumuza borçlu tüm vatandaşlarımızı son günü (30 Haziran 2017) beklemeden yapılandırmaya müracaatlarını bekleriz” dedi.