Hükümet dürüst mükellef için verdiği yüzde 5 vergi indirimi sözünü yerine getiriyor. Bu indirimi içeren düzenlemeye ilişkin teklif dün AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Geriye dönük 2 yıllık incelemeyi esas alan düzenlemeden naylon faturacılar yararlanamayacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın vergisini düzenli ödeyenlere ve beyannamesini zamanında veren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri gelir veya kurumlar vergisine yüzde 5 oranında indirim içeren düzenleme TBMM’ye sevk edildi. Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından sunulan 16 maddelik Kanun Teklifine göre, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler kapsama dahil olmayacak.

1 MİLYONLA SINIRLI

Ayrıca indirilecek vergi tutarı da her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde tahakkuk eden vergiden mahsup edilecek. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilemeyecek. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı ise ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak. İndirimden yararlanılması için beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süre içerisinde verilmiş olmasına bakılacak. Burada sonradan düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler de bu şartın ihlali sayılmayacak. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden verilerin kanuni sürede ödenmiş olması yeterli olacak. Ödemelerde de 10 liraya kadar eksik ödemeye göz yumulacak.

UZLAŞMAYA GİRENLER DE YARARLANABİLECEK

Düzenleme ile ayrıca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın olmamasına da bakılacak. Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanunu (VUK) uzlaşma ve düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda da yararlanma olabilecek.

TAPU HARCINDA DEĞİŞİKLİK YETKİSİ ALINIYOR

Düzenleme ile binde 9,48 olarak uygulanan damga vergisinin ve tapu işlemlerinde uygulanan harçlarda Bakanlar Kurulu’na gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibariyle bir katına kadar artırmaya ya da onda birine indirme yetkisi veriliyor. konut ve ofis için ayrı ayrı tapu harcı uygulaması getiriliyor.

NAYLON FATURACI KAPSAM DIŞI

Düzenleme ile yine indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı (cezaları da dahil) bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunmayanlar yararlanması getiriliyor. Yine indirimle ilgili beyannamenin verildiği yıldan önceki 4 takvim yılı içerisinde mükelleflerin naylon fatura kullanımına ilişkin cezaları düzenleyen VUK’un 359’uncu maddesinde sayılan fiilleri işlememiş olmasına da bakılacak.