Belli bir bedel ihtiva eden kağıtların her bir nüshasından noter harcı tahsil edilmesi uygulaması, Maliye Bakanlığı’nın tebliğiyle son buldu.

Tebliğe göre, noterde işlem gören ve belli bir bedel ihtiva eden kağıtların her bir nüshasından noter harcı tahsil edilmesi uygulamasına son verildi. Söz konusu nispi harca tabi kağıtların birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi durumunda, sadece tek nüsha üzerinden kağıtta yer alan imza sayısına göre nispi noter harcı alınacak.

Yapılan düzenleme ile konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda konutun kiralama süresi sonunda kiracıya devrine ilişkin tapu harcı istisnası uygulamasının kapsamı genişletildi. Böylelikle bu kapsamdaki finansal kiralamaya konu her türlü taşınmazın kiralama süresi sonunda kiracıya devrinde kiralayandan ve kiracıdan tapu harcı alınmayacak.

Düzenleme ile anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri nedeniyle yapılacak işlemlere harç istisnası uygulanacak. Kredi Garanti Fonunun, bankaların yanı sıra banka dışı kuruluşlardan da temin edilecek kamusal destekler ve mali yardımlar için vereceği kefaletler nedeniyle yapılacak işlemler de harçtan istisna olacak.

Finansman şirketlerince kullandırılan kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemlere (yargı harçları hariç) harç istisnası uygulanacak. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde, sahipliğe dayalı kira sertifikalarının yanı sıra yönetim sözleşmesine, vadeli alım satım dahil alım satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı farklı kira sertifikası türlerine ilişkin işlemler ile bu işlemlere bağlı olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri işlemler harç alınmayacak.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki düzenlemeler

Yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlar, yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin kağıtlar, sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar ve bunlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin kağıtlar için harç istisnası uygulanacak.

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlardan da harç alınmayacak.

Ayrıca binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik işlemler de harçtan istisna olacak.

Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kağıtlara ilişkin işlemlerde de harç uygulanmayacak.

Kanuna bağlı tarifelerde yapılan değişiklikler

Tebliğ ile tahkim yargılamasında nispi karar ve ilam harcı alınmayacak. Bununla birlikte tebliğ kapsamında vekaletnamelerin tamamından aynı tutarda noter harcı alınacak.

Lehine ipotek tesis edilenin tacir olması ve işlemin tacirin ticari faaliyetine ilişkin olması kaydıyla, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde tacir lehine ipotek tesis işlemlerinde de indirimli harç oranı uygulanacak.

Tebliğ ile ayrıca finansal kiralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına ilişkin kağıtlarla ilgili işlemler de istisna kapsamına alınarak harçtan muaf tutulacak. Ancak finansal kiralama konusu taşınmazların kiralayanlar tarafından tedarikçilerden devralınmasına ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden tapu harcı alınacak.

Tescilli gübre ham maddelerinin tesliminde KDV alınmayacak

Öte yandan Maliye Bakanlığının “Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan ham maddeler ile çeşitli türdeki hayvan yemlerinin teslimi KDV’den istisna tutulacak

Gübrelerin içeriğinde bulunan ham maddelerin gübre üreticilerine teslimi ile bu ham maddelerin gübre üreticileri tarafından ithalinde KDV alınmayacak.