Sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2015’ten itibaren nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanacak tutar, kurum kazancından indirim konusu yapılabilecek.

Sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2015’ten itibaren nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanacak tutar, kurum kazancından indirim konusu yapılabilecek.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 1 Temmuz 2015’ten itibaren ticaret siciline tescil edilen ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununa göre belirlenecek tutar dikkate alınacak.

İndirimden yararlanacak olanlar

İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere şartları sağlayan sermaye şirketleri yararlanabilecek. Dolayısıyla finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu indirimden yararlanamayacak.

Nakdi sermaye artışı üzerinden indirimden yararlanılan yıl için Merkez Bankası tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kurum kazancından indirilebilecek.
İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içinde ortaklarca nakit olarak ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanacak.
Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabilecek.

İndirim oranları

Bakanlar Kurulu Kararı ile genel indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek, payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı, indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilen ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 50 ve daha az olan şirketler için 25 puan, yüzde 50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacak.

Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere genel indirim oranına 25 puan ilave edilmek suretiyle indirim gerçekleştirilecek.