Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, uygulamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Yatırım-üretim-ihracat değer zincirinin her aşamasında yatırımcılar, sanayiciler, girişimciler ve ihracatçılar için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunuyoruz” dedi.

“Terzi işi teşvik” olarak adlandırılan, proje bazlı teşvik sistemine ilişkin asgari yatırım tutarı 100 milyon dolar olarak belirlendi. Kilit personelin maaşından, lisans ve izinler gibi diğer unsurların tek noktadan çözülmesi gibi kapsamlı bir teşvik politikasını içeren yeni modele ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, kamu yatırım istediği alanlara yönelik bir veya birden fazla şirkete çağrı yapabilecek.

Bakanlar Kurulu kararında, yasada sayılan belirleyici unsurlar dışında, kamunun çağrısıyla yatırım sürecinin başlayacak olması, bu çağrının tek bir şirket ya da birden fazla şirkete yapılabilecek olması dikkat çekti. Ayrıca, yasada bulunmayan asgari limit konularak, projenin sabit yatırım tutarının en az 100 milyon dolar olması hükmü konuldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yazılı açıklamasında, bu limitin ilk etapta başlayacak projeler için yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı için konulduğunu belirtti.

Hangi yatırımlar “süper teşvik” kapsamında olabilecek?

Bir yatırımın proje bazlı teşvikten yararlanabilmesi, Ekonomi Bakanlığı’nın onayının ardından Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmesine bağlı olacak. Bu kapsamda sürece başvurabilecek yatırımlar, “Ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak ve dışa bağımlılığını azaltacak yatırımlar ile sanayimizin dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin ardında kalmasını engelleyecek, orta-yüksek teknoloji üreten bir ülke olmaktan çıkıp yüksek teknoloji üreten ülkeler arasına girmesini sağlayacak yani teknolojik dönüşümünü sağlayacak, uluslararası rekabet gücümüzü artıracak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerini haiz yatırımlar” olarak sıralandı. Bu kapsamda yapılan tanım aynı zamanda başvuran projelerin değerlendirme kriterlerinin de ana başlığını oluşturdu.

Tamamlayamayandan teşvikler tahsil edilecek

Kararda, yatırım için teşviki kararının ardından, yatırımcının başlama ve bitiş süresi taahhüt etmesi de hükme bağlandı. Kamudan kaynaklı bir neden dışında, süresinde bitirilemeyen yatırımlar için, tahakkuk ettirilmemiş (teşvik edilmiş) vergiler vergi kaçağı cezası olmadan ama gecikme cezasıyla birlikte alınacak. Diğer alacaklar amme alacakları tahsili usullerine göre tahsil edilecek. Bu kapsamda teşvik belgesi alan yatırımlar, yatırım aşamasında devredilebilecek. Devralan tüm yükümlülükleri de devralacak. Ayrıca halka arz dışında hisse satışları da yapılabilecek.

Proje bazlı teşvik kapsamındaki destekler

► Gümrük vergisi muafiyeti.

► KDV istisnası.

► Bina inşaat harcamaları için KDV iadesi.

► Yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası.

► 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği.

► 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi.

► Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği.

► 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği.

► Enerji tüketim harcamalarının % 50’sine kadarına en fazla 10 yıla kadar enerji desteği.

► 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği.

► Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı.

► Kamu alım garantisi ve altyapı desteği ile izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisna getirilmesi.

► Kilit personel için brüt asgari ücretin üç katına kadar maaşın kamu tarafından ödenmesi.