Üretim Reform Paketi taslağı görüşe açıldı. Sanayi ve endüstri bölgelerindeki işletmelere ait binalardan yüzde 75 indirimli emlak vergisi alınacak.

Hükümet yatırım teşviklerinin ardından üretim teşvik paketini de hayata geçirecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve yeni yasama yılında TBMM’ye sunulması beklenen ‘Üretim Reform Paketi’ Kanun Tasarı taslağı görüşe açıldı. Taslak aynen yasalaşırsa, sanayi ve endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerinde yer alan işletmeler yüzde 75 indirimle emlak vergisi ödeyecek.

İmar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, KDV Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Çevre Kanunu, İşsizlik sigortası Kanunu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, Mera Kanunu, Şeker Kanunu, TOBB Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gibi birçok kanunda değişiklikler öngören paket ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

– Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerindeki binalar gibi, endüstri bölgelerindeki binalar da, inşalarının bittiği tarihi takip eden 5 yıl içinde emlak vergisinden muaf olacak.

– Muafiyet süresinin bitiminden itibaren organize sanayi ve endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerinde yer alan işletmelere ait binalardan alınacak emlak vergisinde, üretimde oldukları sürece yüzde 75 indirim uygulanacak.

– Yürürlükteki kanun zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç tesis yapılıp, işletilmesini yasaklıyor. Taslakla 3 kilometre yasağı tümüyle kaldırılırken, zeytinlik sahaları içinde tesis kurulamamasına da istisna getiriliyor. Buna göre, bakanlıklarca alınacak kamu yararı kararı gereğince yapılacak yatırımlar kapsamında kurulacak tesisler, yasaktan muaf olacak. Bu durumda, yatırımın yapıldığı alan içinde bulunanın iki katı zeytin ağacı, bakanlıkça gösterilecek alanlara dikilecek.

Vergi kolaylığı

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tarım arazisi vasfındaki yerleri izinsiz farklı amaçla kullananlara belli şartlarla af gelecek. Taslağa göre, 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinleri alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilerin istenilen amaçla kullanımı için, kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurulması, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metrekaresi için 8 TL ödenmesi şartıyla izin verilecek. Tarım arazisi vasfından çıkarılan araziler, ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğrultusunda vasfını değiştirecek.

– Sanayi yatırımları için verilen yatırım kredileri banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacak.

Yerli malına destek

– Bakanlıkça orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasında belirlenen malların ihalelerinde, yerli ve yabancı malı teklif eden istekliler lehine, teklifleri arasındaki farkın yüzde 15 oranına kadar olması durumunda yerli mali teklifi kabul edilecek. Ayrıca yerli yazılım ürünleri için de bu zorunluluk uygulanacak. Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanların tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilecek.

– Temel bilimler alanlarında (matematik, fizik, kimya, biyoloji) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarına, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı 2 yıl süreyle Bilim Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanacak. Ancak bu şekilde ücret teşviki uygulanan personel sayısı, o firmada istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde 10’nu geçemeyecek.